Top

Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
JMPB Onderdelen: de gebruiker van de algemene voorwaarden
De consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en/of handelt in de uitoefening van een wederverkoper;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen JMPB Onderdelen en de consument;
De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een web-shop/verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een de consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
De verkoop aan wederverkopers: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een web-shop/verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een de wederhandelaar die  handelt in de uitoefening van een  bedrijf.

Artikel 2. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op JMPB Onderdelen VOF.
2. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen JMPB Onderdelen en een de consument waarop JMPB Onderdelen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met JMPB Onderdelen, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
4. JMPB Onderdelen heeft het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden zonder enig bericht vooraf.
5. Door het plaatsen van een bestelling voor producten en/of diensten gaat de consument akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de aangeboden producten en/of diensten door de consument door het plaatsen van een bestelling in de webshop van JMPB Onderdelen.

Artikel 4. Prijzen/ prijsverhogingen
1. Alle prijzen zijn per stuk en vermeld in de Euro (€) valuta.
2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten.
3. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Het BTW tarief wat berekend wordt is afhankelijk van naar welk land het verzonden moet worden ,

 • 20% Tax for customers from Bulgaria
 • 20% Tax for customers from Estland
 • 24% Tax for customers from Finland
 • 20% Tax for customers from France
 • 24% Tax for customers from Greece
 • 27% Tax for customers from Hungary
 • 23% Tax for customers from Ireland
 • 22% Tax for customers from Italy
 • 25% Tax for customers from Croatia
 • 21% Tax for customers from Lithuania
 • 17% Tax for customers from Luxembourg
 • 21% Tax for customers from Latvia
 • 18% Tax for customers from Malta
 • 23% Tax for customers from Poland
 • 23% Tax for customers from Portugal
 • 19% Tax for customers from Romania
 • 25% Tax for customers from Denmark
 • 25% Tax for customers from Sweden
 • 22% Tax for customers from Slovenia
 • 20% Tax for customers from Slovakia
 • 21% Tax for customers from Spain
 • 21% Tax for customers from Czech Republic
 • 21% Tax for customers from The Netherlands
 • 19% Tax for customers from Germany
 • 20% Tax for customers from Austria
 • 21% Tax for customers from Belgium
 • Tax free for customers from non EU countries


4. Indien JMPB Onderdelen met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is JMPB Onderdelen niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
5. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de JMPB Onderdelen rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 5. Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden in vorm van een webshop aanbieding. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
2. JMPB Onderdelen is slechts aan aanbiedingen gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument, door een directe bestelling via de webshop. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3. JMPB Onderdelen kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van de aanbieding is JMPB Onderdelen daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij JMPB Onderdelen anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht JMPB Onderdelen niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
7. Uitgegeven kortingcodes gelden niet op lopende aanbiedingen & worden niet toegepast op de verzendkosten.

Artikel 6. Afbeeldingen
1. Productfoto’s die op de webshop staan afgebeeld dienen ter illustratie van het product. Kleuren kunnen enigszins afwijken van het origineel. Tevens kan in sommige gevallen een model in een iets ander ontwerp toegeleverd worden.
2. Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren enz. gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot (schade)vergoeding en/of ontbinding zijn.
3. Alle product omschrijvingen, prijzen en afbeeldingen zijn onder voorbehoud van typefouten.

Artikel 7. Levering
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering binnen Nederland via vervoerder DPD of POSTNL. Verzendkosten bedragen € 7.50 ongeacht de grootte of gewicht van het pakket. Leveringen naar het buitenland worden belast met de verzendkosten die voor het betreffend land gelden.
2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat JMPB Onderdelen hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
4. JMPB Onderdelen kan niet garant staan voor leverbaarheid van alle producten. Bij een tekort zal de consument hiervan op de hoogte gesteld worden als dit de levertijd ernstig vertraagd.
5. Indien JMPB Onderdelen gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan JMPB Onderdelen ter beschikking heeft gesteld.
6. Indien JMPB Onderdelen een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan twee weken overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de consument JMPB Onderdelen schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 8. Verzendkosten
1.. JMPB Onderdelen berekent binnen Nederland de volgende verzendkosten: € 7,50 voor pakketten, ongeacht de grootte of gewicht van het pakket. Voor het buitenland zijn de verzendkosten afhankelijk van de verzendwijze, het totale pakketgewicht, eventuele afmetingen.
2. JMPB Onderdelen heeft het recht om verzendkosten te berekenen, te wijzigen en/of uit te breiden zonder enig bericht vooraf.

Artikel 9. Onderzoek, reclames
1.. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan JMPB Onderdelen te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan JMPB Onderdelen met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is JMPB Onderdelen gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzendkosten in rekening te brengen.
4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de JMPB Onderdelen en op de wijze zoals door JMPB Onderdelen aangegeven.

Artikel 10. Facturatie / betaling
1. Betaling vindt uitsluitend plaats door middel van vooruitbetaling ( Door een van de verschillende betallingsmogelijkheden ) binnen 3 dagen na sluiten van de overeenkomst, op een door JMPB Onderdelen aan te geven rekeningnummer en valuta.
2. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
3.. Na het verstrijken van 3 dagen na het afsluiten van de overeenkomst is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
4. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van JMPB Onderdelen en de verplichtingen van de consument jegens JMPB Onderdelen onmiddellijk opeisbaar.
5. JMPB Onderdelen heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. JMPB Onderdelen kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. JMPB Onderdelen kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
6. Door JMPB Onderdelen in behandeling genomen bestellingen en/of garantieaanspraken geven de consument niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

Artikel 11. Garantie
1. JMPB Onderdelen garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en de consument van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan JMPB Onderdelen.
3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van maximaal 6 maanden na levering, tenzij anders aangegeven.
4. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal JMPB Onderdelen de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument, naar keuze van JMPB Onderdelen vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de vervangen zaak aan JMPB Onderdelen te retourneren en de eigendom daarover aan JMPB Onderdelen te verschaffen.
6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, veroorzaakt door (aanrij-) schade of soortgelijke oorzaken, of slijtage door het gebruik, of wanneer zonder schriftelijke toestemming van JMPB Onderdelen, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is JMPB Onderdelen niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
8. Bij een defect binnen de garantie periode van het product, zijn alle verzend/transport kosten voor reparatie of vervanging van het aangeboden product voor de koper (eigenaar van het product), tenzij anders overééngekomen.
10. Onderdelen welke enkel geschikt zijn voor gebruik op het circuit vallen ten alle tijden buiten de garantie.
11. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de consument is verkocht en geleverd.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. Indien door JMPB Onderdelen geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van JMPB Onderdelen jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de JMPB Onderdelen beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.
3. Onverminderd het bovenstaande is JMPB Onderdelen niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van JMPB Onderdelen of zijn ondergeschikten.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud
1. JMPB Onderdelen blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 14. Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 15. Incassokosten
1. Indien de consument het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en JMPB Onderdelen tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de consument gehouden aan JMPB Onderdelen te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten in overeenstemming met het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van €200,- per factuur.
2. Indien JMPB Onderdelen aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de consument.
4. De consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 16. Retouren
1. De consument kan uitsluitend na overleg met JMPB Onderdelen goederen terugzenden.
2. Het retour sturen van onderdelen is mogelijk tot 60 dagen na ontvangst van uw bestelling
3. Een retour aanvragen dient altijd te gebeuren via het retourportaal, hierna volgen duidelijk instructies
4. Bij een zending dient de product-verpakking (pakket) te worden voorzien van een volledig ingevuld retourformulier. Zonder deze gegevens zal JMPB Onderdelen de aanvraag niet in behandeling nemen.
5. JMPB Onderdelen is niet verantwoordelijk voor mogelijk verlies van goederen tijdens een retourzending, het is wenselijk dat alle documentatie wordt gedupliceerd alvorens het defecte product(en) naar JMPB Onderdelen te versturen.
6. De consument is zelf verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar JMPB Onderdelen.
7. De verzendkosten van de omruiling of gerepareerde product(en) zijn voor rekening van de consument.
8. Electronische componenten kunnen onder geen beding retour gezonden worden

Tip: Controleer bij binnenkomst van uw order goed de onderdelen, zo bent u niet te laat als u iets wil retourneren.

Klik hier om naar het retourportaal te gaan

Artikel 17. Bestelling annuleren
1. Het annuleren van een bestelling is mogelijk binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling, het kan natuurlijk zo zijn dat uw bestelling reeds verzonden is binnen 24 uur, in dat geval kan u het normale retour proces volgen.
2. Indien de leveringsperiode drie weken (21 dagen) overschrijdt krijgt de consument de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren, tenzij anders overeengekomen (hetzij telefonisch hetzij per E-mail).
3. Indien een zending niet in ontvangst wordt genomen of niet wordt afgehaald bij het postkantoor, is de consument een direct opeisbare vergoeding verschuldigd. Namelijk de door ons gemaakte dubbele verzendkosten van € 15.-inclusief BTW.

Artikel 18. Opschorting en ontbinding
1. JMPB Onderdelen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- Na het sluiten van de overeenkomst JMPB Onderdelen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- De consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is JMPB Onderdelen bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van JMPB Onderdelen op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien JMPB Onderdelen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. JMPB Onderdelen behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19. Vrijwaringen
1. De consument vrijwaart JMPB Onderdelen voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien de consument aan JMPB Onderdelen informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20. Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt JMPB Onderdelen zich de rechten en bevoegdheden voor die JMPB Onderdelen toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de JMPB Onderdelen tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van JMPB Onderdelen, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
4. Alle door JMPB Onderdelen eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van JMPB Onderdelen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
5. JMPB Onderdelen behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
6. Schending van het auteursrecht kan een forse boete tot gevolg hebben.

Artikel 21. Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop JMPB Onderdelen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor JMPB Onderdelen niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van JMPB Onderdelen worden daaronder begrepen.
3. JMPB Onderdelen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat JMPB Onderdelen zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zoveel JMPB Onderdelen ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is JMPB Onderdelen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 22. Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van JMPB Onderdelen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft JMPB Onderdelen het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Geschillen kunnen door de klant voorgelegt worden aan de geschillencommissie van het ODR (Online Dispute Resolution) Platform. Via deze link.

Artikel 23. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen JMPB Onderdelen en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend..

Artikel 24. Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van de computer.
Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op de computer niet beschadigen. Het gebruik van cookies is veilig.

Waarom gebruiken wij cookies?
Wij hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en de site zo interessant mogelijk maken voor de bezoeker. Bekendste voorbeeld van deze technieken zijn cookies. Met behulp van cookies zorgen wij er onder andere voor dat u bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. We maken het gebruik van onze website makkelijker voor u.

U geeft aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies door gebruik te blijven maken van onze webshop. Voor de duidelijkheid merken wij op dat functionele cookies, die ervoor zorgen dat onze webshop naar behoren functioneert, altijd worden geplaatst ongeacht de door u gemaakte keuze voor het aan- of uitzetten van cookies. Deze cookies mogen zonder toestemming worden geplaatst.

Welke soorten cookies gebruiken wij?

 • First-party cookies: Zijn directe cookies die op je computer geplaatst worden als je onze webshop opent.
  Deze cookies helpen om onze webshop naar behoren te laten functioneren. Denk aan:
  • De producten die u aan het winkelwagentje toevoegt worden onthouden en opslaan;
  • De browserinstellingen worden opgeslagen, zodat u onze webshop optimaal kunt bekijken;
  • De mogelijkheid om inloggegevens op te slaan zodat u deze niet iedere keer opnieuw hoeft in te voeren;
  • Het mogelijk maken om te reviews te plaatsen bij producten in onze webshop;
  • Het opsporen van mogelijk misbruik of mogelijke problemen in onze webwinkel, door bijvoorbeeld opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren.
 • Analytische cookies: Met analytische cookies verzamelen wij statistieken over het gebruik van onze webwinkel door de gebruikers.
  Door websitegebruik te meten kunnen we onze webshop blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers.
 • Third-party cookies: Zijn cookies die worden gebruikt om gegevens te onthouden zodat externe websites gerichte informatie kunnen tonen of geven.

Hoe afmelden voor cookies?
Als u niet wilt dat websites op jouw computer cookies plaatsen, dan kunt u browserinstellingen aanpassen zodat er een waarschuwing komt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen zo aanpassen dat de browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die gebruikt word moet aanpassen. Wees wel ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze webshop helemaal goed werkt. Er kunnen functies van de site verloren gaan of u kunt zelfs bepaalde websites helemaal niet meer bezoeken.

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser.

Tot slot
Wij zullen deze informatie af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op..

Artikel 25. Privacy.
- De consument van JMPB Onderdelen geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties, welke JMPB Onderdelen in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van JMPB Onderdelen.
- Onze website en de gegevens van klanten zijn doormiddel van een SSL verbinding versleuteld en beveiligt. Dit om uw privacy te waarborgen.
- JMPB Onderdelen verstrekt uw persoonlijke gegevens NOOIT aan derden!

PRIVACYVERKLARING


JMPB Onderdelen, gevestigd aan het Rheezerend 132 B 7701 BJ te Dedemsvaart, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens


JMPB Onderdelen
Rheezerend 132 B

7701 BJ Dedemsvaart

Websites:

Https:/www.jmpbonderdelen.nl

Https://www.jmpb.nl

Http://www.jmpbonderdelen.be

Http://www.jmpbparts.com

Http://www.jmpbteile.de

Http://www.jmpbteile.at

Http://www.jmpbdele.dk


Verder informatie is te vinden op onze website onder de contactinformatie.

JMPB heeft een Functionaris Gegevensbescherming, deze is te bereiken via email: dataprotection@jmpbparts.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

JMPB verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij, onder andere, verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

- BTW nummer ( Zakelijke klanten )

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via: dataprotection@jmpbparts.com dan verwijderen wij deze informatie. Als een bestelling is betaald en verwerkt door ons kunnen wij deze gegevens niet meer verwijderen omdat wij deze wettelijke verplicht zijn te bewaren voor de belastingdienst.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

JMPB verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen

 • Om goederen bij de klant af te leveren

 • Verzenden van onze nieuwsbrief

 • Klanten te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
  kunnen voeren

 • De mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • JMPB verwerkt ook persoonsgegevens omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingdienst.

Bewaring van persoonsgegevens

JMPB bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie

Reden

Bewaartermijn

Naam
Adres
Woonplaats

Het goed kunnen verzenden van bestellingen en het goed kunnen communiceren met de klant.

Minimaal de wettelijke termijn van 7 jaar.

Emailadres

Het goed kunnen communiceren omtrent vordering en vragen over de bestelling. Trackingen kunnen voorzien door de vervoerder.

Zo lang als nodig is om de klant zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Telefoonnummer

Het goed kunnen communiceren omtrent vordering en vragen over de bestelling. Telefoonnummers zijn niet verplicht om gegeven te worden hier is de klant vrij in. Maar deze dragen bij aan het goed kunnen bezorgen van bestellingen door onze vervoerders.

Zo lang als nodig is om de klant zo goed mogelijk te kunnen helpen.

IBAN, bankgegevens

Het kunnen verwerken van bestellingen en eventueel terugbetaling te kunnen doen aan de klant. Bij de betaaldiensten zoals Paypal, Ideal en dergelijke worden geen directe bankgegevens gebruikt. Deze zijn dan niet bij ons bekend maar bij de eerdergenoemde betalingsinstanties, wel zijn klantnamen bij ons bekent.

Minimaal de wettelijke termijn van 7 jaar.

Cookies en vergelijkbare technieken

Voor het verbeteren van de technische werking en het gebruiksgemak van onze website.

Deze kunnen zelf gewist / verwijdert worden door de gebruiker van de desbetreffende computer.

 IP-adres

IP-adressen worden automatisch opgeslagen bij het bezoeken van alle websites. Deze gegevens zijn nooit gekoppeld aan een naam. 

Deze gegevens zijn niet door ons of de klant te wissen of te veranderen.Pakbonnen

Pakbonnen worden alleen intern gebruikt om bestellingen klaar te maken voorverzending. Deze en facturen worden niet fysiek verstuurd naar de klant maar via een emailsysteem naar het door de klant opgegeven emailadres. Pakbonnen worden bij ons bewaard in een afsluitbare ruimte en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden. Wij bewaren deze om eventuele gemaakte fouten en dergelijke goed en snel op te kunnen lossen. Deze pakbonnen, met adresgegevens, worden in de regel niet langer dan 3 maanden bewaard en worden daarna vernietigd. Dit gebeurt met een papiershredder klasse P-4, deze is geschikt voor vertrouwelijke documenten.

Uitzondering op deze bewaartermijn van pakbonnen zijn na-leveringen. Als wij orders niet volledig kunnen versturen maken wij daar na-leveringen van. Hiervoor kunnen de pakbonnen langer bewaart worden om de klant alsnog de bestelde onderdelen te kunnen versturen. Hiervan stellen wij de klant op de hoogte en deze mag ook zelf aangeven wat hij wenst dat er gebeurt met zijn na-leveringen.

Bewerkersovereenkomsten

JMPB verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals de belastingdienst. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. JMPB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Denk hierbij aan het overdragen van adresgegevens aan de vervoerder.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

JMPB gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt uzelf afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen zelf van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van deze persoonsgegevens door JMPB. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dataprotection@jmpbparts.com. Wij reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek. JMPB wil u tevens er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Wij kunnen niet alle gegevens van onze klanten verwijderen omdat wij wettelijke verplichtingen hebben ten opzichte van de belastingdienst.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

JMPB neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voorbeelden hiervan zijn onder andere: beveiligde verbinding met onze website en met wachtwoorden beveiligde servers en werkplekken. Als u het idee hebt dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via dataprotection@jmpbparts.com